Klubbens vedtægter

Vedtægter for Grafisk Old-Timer

 

Kapitel 1   Klubbens navn og formål


§  1  Klubbens navn.

Stk. 1  Klubbens navn er GRAFISK OLD-TIMER, klub for gra­fiske seniorer.

Stk. 2  Klubbens hjemsted er København. 


§  2  Klubbens formål

Stk. 1  Klubbens formål er at vedligeholde det so­ciale samvær samt informere om udviklingen i den gra­fiske branche.

Stk. 2  Formålet kan bl.a. tilgodeses ved afholdelse af klubmøder, forskellige kulturelle arrange­men­ter, fester mv.

Stk. 3  Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmernes ægtefæller eller andre skal kunne deltage i klubbens arrangementer, eventuelt mod særskilt betaling.Kapitel 2   Klubbens medlemmer, deres rettigheder og pligter


§ 3 Klubbens medlemmer

Stk. 1 Som medlem af Grafisk Old-Timer kan optagespersoner, som for mænds vedkommende i indeværende kalenderår fylder 60 år og for kvinders vedkommende fylder 55 år og som gennem mange år har haft stærk tilknytning til den grafiske branche og fortrinsvis har besiddet en lederstilling.

Stk. 2 Personer, der er er gået på pension eller efterløn og har opfyldt tilknytningskravet, kan optagers uden aldersbegrænsning.
Anmodning om optagelse skal i hvert tilfælde godken­des af bestyrelsen.

Stk. 3 Medlemmer, der er i restance med beløb til klubben, kan ikke deltage i klubbens arrangementer før restancen er udlignet.


§ 4 Begæring om optagelse

Stk. 1 Begæring om optagelse som medlem indsendes til GOT’s sekretariat, der videresender begæringen til GRAFISK OLD-TIMER's bestyrelse.


§ 5 Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse af Grafisk Old-Timer skal ske skriftlig med mindst 30 dages varsel til en 1. januar. Resterende kontingent skal være betalt før udmeldelse er gyldig.Kapitel 3   Klubbens ledelse


§ 6 Klubbens ledelse

Stk. 1 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 med­lem­mer, nemlig formand, sekretær, kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlem­mer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Alle bestyrelses­med­lemmer vælges for 2 år ad gan­gen på klubbens årli­ge ordinære general­forsam­ling.

Stk. 2 Fratræder et bestyrelsesmedlem inden valgpe­riodens udløb, kan bestyrel­sen udpege en stedfortræ­der, som fungerer indtil førstkommende generalforsam­ling.Kapitel 4   Generalforsamling


§ 7 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Tidspunkt og sted fastsættes af besty­rel­sen. Generalforsamlingen skal fortrins­vis afholdes i København.

Stk. 3 Indkaldelse med udførlig dagsorden sker ved direkte meddelelse og skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage ind­en generalfor­samlingen.

Stk. 4 På den ordinære generalforsamling foretages:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om klubbens virks­omhed

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af rettidigt indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis funk­tionstid er 2 år

8. Valg af kritisk revisor, hvis funktionstid er 2 år

9. Eventuelt

Stk. 5 Såfremt et bestyrelsesmedlem er fratrådt, og det fratrådte medlems 2-årige funktionstid ikke er for­lø­bet, foretages et ekstraordinært valg, hvor funkti­onstiden sættes til restperioden for det ordi­nært valgte medlem.

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsen­des skriftl­igt til klubbens formand senest den 1. februar og optages på den til medlemmerne udsendte dagsorden. Kandidater til bestyrelsen kan fore­slås på generalforsamlingen, men skal forinden skriftligt have erklæret sig villi­ge til at modta­ge valg.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 5 % af medlemmerne til bestyrelsen indsender skriftligt forlangende herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen herom.


§ 9 Afstemning

Stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

Stk. 2 Adgang til og stemmeret på generalforsamlin­gen har alle medlemmer.

Stk. 3 Alle beslutninger undtagen beslutning om ved­tægtsændringer og om klubbens opløsning tages med almindelig stemmeflerhed blandt de mødte. Afstemnin­gerne foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigen­ten eller mindst halvdelen af de fremmødte kræver skrift­lig afstemning.

Stk. 4 Ved valg til bestyrelsen stemmes skriftligt. Valget foretages ved afkryds­ning af det antal kandi­dater, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre afkrydsninger, end det antal kandi­dater, der skal vælges, er ugyldige.

Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed foretages om for­nødent omvalg blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Valg til bestyrelsen bortfalder, såfremt der ikke er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.Kapitel 5   Kontingent


§ 10 Kontingent

Stk. 1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlin­gen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Bestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræ­ves særskilt betaling for deltagelse i klubbens arrangementer.Kapitel 6   Regnskab og revision


§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1 Klubbens regnskaber udarbejdes af GOTs bestyrelse og revideres af en af generalforsam­lingen valgt kritisk revisor, der skal påse, at klubben ikke påføres unødvendige udgif­ter, og at der i øvrigt ikke kan rettes kritik mod de økono­miske dispositio­ner.

Stk. 2 Det reviderede regnskab udsendes til medlem­merne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.Kapitel 7   Vedtægtsændringer


§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Tillæg til og forandring i disse vedtægter kan kun ske, såfremt 3/4 af de frem­mødte medlem­mer på en generalforsamling, hvor forslag til vedtæg­tsæn­dring er et særskilt punkt på dagsordenen, stem­mer for forslaget.Kapitel 8   Klubbens opløsning


§ 13 Klubbens opløsning

Stk. 1 Forslag om klubbens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen. Når halvdelen af klubbens medlemmer forlanger det, skal bestyrelsen fore­lægge en generalforsamling spørgsmålet om klubbens opløsning.

Stk. 2 For at opløsning kan besluttes, må 3/4 af samtlige medlemmer stemme for forslaget. Såfremt 3/4 af samtlige medlemmer ikke er mødt frem på general­forsamlingen, men 3/4 af de frem­mødte med­lemmer stem­mer for forslaget, indkaldes der til en ny general­for­samling, hvor for­slaget om klubbens op­løsning er vedta­get, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3 Samtidig med beslutning om klubbens opløs­ning skal der træffes beslut­ning om fordeling af klubbens formue.


Vedtaget på GRAFISK OLD-TIMER's stiftende generalforsamling den 15. marts 1996 og ændret på den 2. ordinære generalforsamling den 29. januar 1998, på den 3. ordinære generalforsamling den 4. februar 1999 samt på den 8. ordinære generalforsamling den 24. marts 2004. Der er foretaget redaktionel rettelse i 2015 og 2016 og 2020