Generalforsamling 2024

Heering

Generalforsamling 14. marts 2024,

afholdt i Private Dining, Heerings Gaard.

Formand Jens-Peter Jacobsen bød velkommen til 40 GOT medlemmer (42 tilmeldte) til generalforsamlingen i GRAFISK OLD-TIMER og foreslog på bestyrelsens vegne Otto Dan Stiedl som dirigent.

Ingen modkandidater fra de fremmødte, hvorefter Otto overtog ledelsen af generalforsamlingen. Otto oplyste at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, med flg. dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, hvis funktionstid er 2 år
  8. Valg af kritisk revisor, hvis funktionstid er 2 år:
  9. Eventuelt

 

Herefter blev generalforsamlingen afviklet:

Ad 2. Formandens beretning:

Det er dejligt at se at vi kan mønstre så mange medlemmer her til vores 28. GF.

Den 16. marts 23, holdt vi generalforsamling og efterfølgende fik vi traditionen tro

sildemadder og derefter Finns stegte flæsk med det hele. Det var så en lille afslutning på traditionen, vedrørende vort tilholdssted, ”Den Grafiske Højskole” Trist, men sådan er tiderne i dag, alt skifter hurtig. Vi fik her på nævnte GF, 2 nye medlemmer i bestyrelsen, det var tiltrængt, da vi i en periode kun var 2 aktive bestyrelses medlemmer. Det er Ole Hansen og Poul Jensen, der valgte at hjælpe til i bestyrelsen, det er en glæde, med lidt yngre personer fra GUTENBERGs tid.

Got har afholdt 9 arrangementer i det forgangene år 23. Og jeg vil lige nævne vores

Bakketur, der denne gang gik til BAKKENS HVILE, en sang-revy, i en munter blanding. Og vores store Julefest der var en ny måde at feste på, med fællessang, banko, mandelgaver, (Ole og Poul stod for dette arrangement), samt at vi prøver at afholde flere arrangementer i dagtimerne. D.v.s. mellem kl.: 10 - 16

Vi har stadig en god økonomi, som vi bruger af. Der gives større tilskud til vores arrangementer, da turguider samt mad er steget med ca. 20%.

Vi har stigende deltagelse ved vores arrangementer, så vi er oppe på 25 – 35, det sætter vi pris på.

Jeg stopper hermed mit arbejde i Bestyrelsen, jeg har givet det jeg kunne, og har med glæde deltaget i arbejdet, men helbred og energi mangler lidt, så det er naturlig at vi skiftes til at trække læsset.

Vi er d.d. 76 medlemmer, hvoraf; 3 er nye medlemmer, (år -23)

Hvis du/i er til stede vil vi gerne bede jer rejse jer op, og præsentere jer selv kort

Det er:

NYE medlemmer

1 Hanne Kjeldsen

2 Jan Petersen

3 Jonas Quist

5 udmeldte, og foruden er der

3 medlemmer afgået ved døden fra 1/1-23 til 1/3-24

1 Søren Danielsen

2 Jan Uttenthal

3 Jørgen Olsen

Jeg vil bede alle rejse sig os op og holde en kort minde stund ( ca 30 sek).

JPJ fremførte beretningen der blev godkendt uden bemærkninger

Ad 3 og 4 Lonnie fremlagde det reviderede regnskab og budget. Begge dele godkendt uden bemærkninger.

Ad 5 Kontingent uændret

Ad 6 Ingen indkomne forslag

Ad 7: Jens-Peter Jacobsen og Poul Jensen er på valg.

Jens-Peter Jacobsen ønskede ikke genvalg

Poul Jensen villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår Henrik Bendix til nyt medlem af bestyrelsen

Ingen forslag til andre opstillede.

Dirigenten konstaterer herefter, at bestyrel­sen består af følgende medlemmer:

Henrik Bendix, Lonnie Laursen, Ole Hansen, Tom Hilfling og Poul Jensen

Så på valg 2025 for 2 år er Lonnie Laursen, Ole Hansen og Tom Hilfling

På valg i 2026 for 2 år er Poul Jensen og Henrik Bendix

Bestyrelsen konstituerer sig selv, jf. § 6, stk. 1. 

Ad 8 Otto Dan Stiedl blev genvalgt som Kritisk revisor

Ad 9 Eventuelt: Ingen indlæg eller spørgsmål

Lonnie Laursen fremførte en fin takketale til den afgående formand og overrakte herefter blomster, 3 fl. Vin samt et fint diplom, med udnævnelse til Honorært medlem af GOT. Diplomet fremstillet på fornemmeste vis af Ole Hansen.

Herefter overrakte den afgående formand 2 fl. vin til dirigenten for en godt ledet generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afsluttet med 2 forskellige slags sild, efterfulgt af stegt flæsk, med hertil hørende øl og snaps. Efter flere udsagn var bespisningen på højere niveau en tidligere generalforsamlinger

Ref.: Sekretær Poul Jensen, 22.03.2024